Współczesne problemy resocjalizacji : w stronę integracji teorii z praktyką / pod redakcją naukową Wiesława Ambrozika i Marka Konopczyńskiego. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2022. – ISBN 978-83-8294-076-3

Monografia prezentuje problematykę pedagogiki resocjalizacyjnej w ujęciu teoretycznym oraz stan funkcjonowania systemu profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Przedstawiono w niej działalność profilaktyczną w ujęciu teoretycznym, metodologicznym i metodycznym oraz wskazano kierunki modernizowania systemu resocjalizacji. W części teoretycznej przedstawiono wybrane kierunki współczesnej resocjalizacji w XX i XXI wieku, aksjologię i paradygmaty resocjalizacji. Opisano funkcjonowanie systemu resocjalizacji m.in. potrzeby resocjalizacyjne w kontekście kryminologii pozytywnej i deinstytucjonalizację w rozwiązywaniu problemów społecznych w środowisku lokalnym. Przedstawiono cztery metody resocjalizacji: korekcyjnej obecności, pozytywnej informacji zwrotnej, kreowanie nowych doświadczeń społecznych, wspólnota terapeutyczna, które można stosować w placówkach resocjalizacyjnych zamkniętych i otwartych. Kilka prac dotyczy osób, które były w więzieniu i przedstawiają problematykę readaptacji społecznej byłych więźniów, popkulturowy nurt funkcjonowania w więzieniu, resocjalizację recydywistów. Dwa kolejne rozdziały prezentują problematykę  resocjalizacji nieletnich w kontekście prawnym i instytucjonalnym. W części praktycznej monografii są prace nt. oddziaływań resocjalizacyjnych w więzieniach, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych terapeutycznych i w rodzinach. Opisano możliwości działań resocjalizacyjnych i terapeutycznych m.in. wobec sprawców zabójstw wielokrotnych oraz praktykę resocjalizacyjną w kontekście czynników ryzyka przestępczości kobiet. Wskazano też rolę współpracy z rodzinami dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, proces usamodzielniania wychowanków opuszczających placówki resocjalizacyjne, pomoc socjalną w przeciwdziałaniu niedostosowaniu społecznemu. Zwrócono uwagę na rolę mediacji w działalności wychowawczej i profilaktycznej. Następnie są prace dotyczące kurateli sądowej, profilaktycznej funkcji Policji w działalności dzielnicowych, działalności streetworkera w lokalnym systemie profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Książka skierowana jest do naukowców i studentów kierunku pedagogika resocjalizacyjna.

Zobacz również

#pedagogiczna_gdansk

Instagram

Odwiedź profil

Wyszukaj na stronie