Profesjonalizacja rodzinnej pieczy zastępczej : teoria i praktyka / Natalia Harewska, Grażyna Gajewska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2022. – ISBN 978-83-8294-014-5

Autorki publikacji są pedagogami specjalizującymi się w tematyce systemów rodzinnej pieczy zastępczej. Pierwsza autorka, która zajmuje się naukowo zagadnieniami związanymi z teorią i praktyką opieki zastępczej, przedstawiła podstawy teoretyczne i prawne pieczy zastępczej. Podała terminologię, organizację i prawo w tym zakresie, zadania opiekunów zastępczych. Wskazała też kierunki zmian w rodzinnej pieczy zastępczej w Polsce. Omówiła zagadnienie profesjonalizacji w opiece zastępczej, w tym znaczenie profesjonalnej opieki, proces szkolenia i kwalifikacji opiekunów, standardy w rodzinnej pieczy. Następnie przedstawiła badania własne w tym zakresie, w których ustaliła podstawowe standardy w rodzinnej pieczy zastępczej i opisała ich realizację w opinii ich opiekunów. Kolejna część książki to praca drugiej autorki, która zajmuje się zagadnieniami z zakresu teorii, metodyki opieki i wychowania, edukacji środowiskowej, profesjonalizacji pracy opiekunów-wychowawców, wsparcia dziecka w rodzinie oraz w systemach pozarodzinnych, współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, aktywizacji opiekuńczo-wychowawczej. Przedstawiła ona problematykę profesjonalizacji rodzinnej pieczy zastępczej i postaw wobec adopcji dziecka realizowanej w szkole wyższej w ramach zajęć dydaktycznych, działań pozadydaktycznych i w badaniach naukowych. Opisała wyniki badań własnych nt. pieczy zastępczej w deklaracjach studentów jako wyznacznika ich profesjonalizacji. Książka może być pomocna w praktyce społecznej i kształceniu akademickim kadry pieczy zastępczej.

Zobacz również

#pedagogiczna_gdansk

Instagram

Odwiedź profil

Wyszukaj na stronie