Pomorska Biblioteka Pedagogiczna, im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku

Pomorska Biblioteka Pedagogiczna im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej pbp.gda.pl, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://pbp.gda.pl strony głównej internetowej Pomorskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku oraz do strony katalogu online niniejszej instytucji.

Data publikacji głównej strony internetowej: 2022-09-01
Data ostatniej dużej aktualizacji : 2014-06-16

Data publikacji strony internetowej katalogu online: 2015.12.01
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018.05.10

Obie strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają transkrypcji oraz audiodeskrypcji, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • materiały audio nie posiadają transkrypcji, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak wersji kontrastowej
 • część linków nie posiada opisów alternatywnych
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących
 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych
 • multimedia nadawane na żywo,
 • treści od innych podmiotów.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • wyróżnienie odnośników.
 • Przemieszczanie się po elementach strony za pomocą klawisza TAB

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ludwik Pasierbiewicz Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu
+48 58 344 01 68
. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ludwik Pasierbiewicz, adres poczty elektronicznej: sekretariat@pbp.gda.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 58 344 01 68.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Gdańsku prowadzi działalność w dziewięciu lokalizacjach:

1. Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Gdańsku – Budynek Główny

– budynek znajduje się przy al. Gen. J. Hallera 14 w Gdańsku Wrzeszczu,
– do budynku prowadzą dwa wejścia: główne od ulicy Hallera oraz boczne (używane wyłącznie w sytuacjach awaryjnych) od ulicy Leczkowa. Do wejścia głównego można dojechać samochodem lub innym pojazdem. Brama wjazdowa do budynku znajduje się od strony ulicy Leczkowa. Do Biblioteki można również dotrzeć komunikacją miejską (tramwaje nr 2,4,8 z Gdańska Głównego oraz nr 5 z Gdańska Oliwy – przystanek ul. Wyspiańskiego) i kolejką SKM (przystanek Gdańsk Politechnika).
Do wejścia głównego od  ulicy Hallera można dojść po wcześniejszym pokonaniu 7-stopniowych schodów i dość wąskiej furtki. Odległość dzieląca furtkę od wejścia głównego to ok. 15 m,
Wejście od ul. Hallera posiada 2-stopniowe schody, jednak bez możliwości pokonania ich wózkiem inwalidzkim,
– wokół siedziby Biblioteki nie obowiązuje strefa płatnego parkowania oraz nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
– wejście główne oraz wejście boczne nie posiadają platform do wjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
– budynek wewnątrz nie posiada wind, progów najazdowych ani platform przyschodowych,
– pomieszczenia Wydziału Udostępniania Zbiorów (Wypożyczalnia oraz Czytelnia) znajdują się na wysokim parterze, do którego prowadzą 13-stopniowe schody,
– Biblioteka nie posiada toalet dla osób niepełnosprawnych,
– do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
– w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
– nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
– brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
– osoby niesłyszące lub mające trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Biblioteką przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się: e-mail: udostepnianie@pbp.gda.pl, telefon: 58 341 70 78 (Wydział Udostępniania Zbiorów).
– osoby niesłyszące lub mające trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Biblioteką przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się: e-mail: udostepnianie@pbp.gda.pl, telefon: 58 341 70 78 (Wydział Udostępniania Zbiorów).

2. Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Gdańsku – Filia w Chojnicach

– budynek Filii znajduje się w przy ul. Wysokiej 3,
– do budynku prowadzą dwa wejścia: główne od ulicy Wysokiej oraz boczne (używane przez większość naszych czytelników od ulicy Okrężnej.) Od ulicy Okrężnej do biblioteki można dojechać samochodem lub innym pojazdem. Wejście od ulicy Okrężnej posiada specjalny podjazd dla wózków inwalidzkich od strony parkingu. Do Biblioteki można również dotrzeć komunikacją miejską (autobusami linii nr 1 i 6 od Dworca PKP),
– do wejścia głównego od ulicy Wysokiej można dojść po wcześniejszym pokonaniu wielostopniowych schodów lub zjechać wewnętrzną ulicą po skarpie około 50 metrów,
– miejsc parkingowych przy budynku od strony ulicy Wysokiej jest niewiele i w godzinach urzędowania biblioteki większości zajęte jako stanowiska parkingowe dla pracowników MPGM w Chojnicach,
– wokół siedziby Biblioteki od strony ul. Okrężnej obowiązuje strefa płatnego parkowania
z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych,
– wejście główne oraz wejście boczne nie posiadają platform do wjazdu dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich, platforma taka znajduje się jedynie od ulicy Okrężnej,
– budynek wewnątrz posiada windy, lecz brakuje progów najazdowych,
– wypożyczalnia oraz czytelnia znajdują się na parterze budynku Wszechnicy Chojnickiej,
– Filia posiada toalety dla osób niepełnosprawnych,
– do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
– w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
– nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
– brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
– osoby niesłyszące lub mające trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Filią przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się: e-mail: chojnice@pbp.gda.pl , telefon: 52 396 72 25.

3. Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Gdańsku – Filia w Kościerzynie

– budynek znajduje się przy ul. Dworcowej 33 w Kościerzynie,
– do budynku prowadzą dwa wejścia: główne od ulicy Dworcowej 33 oraz boczne (używane wyłącznie w sytuacjach awaryjnych). Do wejścia głównego można dojechać samochodem lub innym pojazdem. Brama wjazdowa do budynku znajduje się od strony ulicy Dworcowej. Do Biblioteki można również dotrzeć bezpłatną komunikacją miejską (autobusy nr 1,2,3 autobusami PKS i pociągami PKP,
Do wejścia głównego od  ulicy Dworcowej można dojść po wcześniejszym pokonaniu 7-stopniowych schodów lub podjazdem o łagodnym kącie nachylenia, prowadzącym do głównego wejścia budynku, umożliwiającym poruszanie się wózkiem inwalidzkim wraz z  barierkami ułatwiającymi poruszanie się osobom niepełnosprawnym,
– wokół siedziby Biblioteki nie obowiązuje strefa płatnego parkowania, istnieją  wyznaczone miejscami parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
– wejście główne oraz wejście boczne nie posiadają platform do wjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, oszklone drzwi wejściowe wyposażone są w szprosy, nie otwierają się automatycznie,
– budynek wewnątrz mieści się na jednej kondygnacji, nie posiada schodów, wind, progów najazdowych ani platform przyschodowych,
– Filia posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych z wyposażeniem kontrastującym z kolorystyką ścian i podłogi, wyposażoną w ergonomiczne uchwyty,
– do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
– w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
– nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
– brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
– osoby z trudnością w poruszaniu się mogą korzystać z usług : skanowanie na życzenie oraz bezpłatny kod dostępu do IBUK Libra,
– osoby niesłyszące lub mające trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Biblioteką przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się: e-mail: koscierzyna@pbp.gda.pl, telefon: 58 686 21 45.

4. Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Gdańsku – Filia w Kwidzynie

– budynek Filii umiejscowiony jest przy ul. 11 Listopada 13 w Kwidzynie,
– do Biblioteki prowadzą dwa wejścia: główne do budynku przy ulicy 11 Listopada pomiędzy budynkami Kwidzyńskiego Centrum Kultury a  Powiślańską Szkołą Wyższą oraz boczne, używane przez Filię PBW w Kwidzynie jak wejście główne do Biblioteki – od strony wjazdu do stacji paliw. (Wejście główne do budynku służy jako wejście awaryjne dla Biblioteki.) Do biblioteki można dojechać samochodem lub innym pojazdem. Wjazd na parking przy  budynku znajduje się od strony ulicy 11 Listopada i od ul. Hallera. Do Biblioteki można również dotrzeć komunikacją miejską (autobusy nr 5, 7 i 8 – przystanek ul. Hallera),
– do wejścia głównego biblioteki  prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich od strony ul. 11 Listopada i od strony parkingu pomiędzy budynkami,
– wokół siedziby Biblioteki nie obowiązuje strefa płatnego parkowania, są wyznaczone  miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
– wypożyczalnia Filii w Kwidzynie mieści się na dolnym parterze, bez schodów, bezpośrednio od wejścia zewnętrznego, który posiada pochylnię,
– czytelnia Filii w Kwidzynie mieści się na 1 piętrze, prowadzą do niej 18-stopniowe schody (2 razy po 9 stopni i półpiętro) i 2 pary oszklonych drzwi klatki schodowej,
– Filia wewnątrz nie posiada wind, progów najazdowych ani platform przyschodowych,
– Filia nie posiada toalet dla osób niepełnosprawnych,
– do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
– w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
– nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
– brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
– osoby niesłyszące lub mające trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Biblioteką przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się: e-mail: kwidzyn@pbp.gda.pl, telefon: 55 279 38 68 i 797 815 900.

5. Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Gdańsku – Filia w Malborku

– budynek znajduje się przy ulicy Plac Słowiański 5 w Malborku,
– do budynku prowadzi jedno główne 3-stopniowe wejście oraz wyjście awaryjne prowadzące przez pomieszczenia Urzędu Miasta Malborka,
– przy budynku Biblioteki znajduje się mały parking na 5 samochodów (w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej). Duży parking znajduje się naprzeciwko siedziby, ale ze względu na dużą ilość petentów Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego o bezpłatne miejsca parkingowe jest bardzo trudno,
– lokal znajduje się prawie w centrum miasta przy głównej trasie  przelotowej z Tczewa do Elbląga. W pobliżu jest przystanek autobusowy dla osób z powiatu sztumskiego. Osoby przyjeżdzające z Tczewa lub Elbląga muszą pokonać odległość dwóch przystanków autobusowych od stacji PKP (lub 15 min pieszo).  Większość autobusów komunikacji miejskiej zatrzymuje się na przystanku w odległości ok. 500 metrów od biblioteki,
– przy wejściu głównym do budynku znajdują się 3-stopniowe schody z poręczą, nie ma platformy do wjazdu dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich,
– w pomieszczeniach wewnętrznych biblioteki  (pomiędzy pokojem wystawowym a czytelnią) znajduje się jeden próg, co utrudnia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim,
– biblioteka nie posiada toalet dla osób niepełnosprawnych,
– do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
– w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
– nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
– brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
– Osoby niesłyszące lub mające trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Biblioteką przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się: e-mail: malbork@pbp.gda.pl, telefon: 55 272 25 14.

6. Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Gdańsku – Filia w Nowym Dworze Gdańskim

– pomieszczenie Filii mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Mickiewicza 10. Do budynku prowadzi główne wejście od strony ulicy Mickiewicza, przy którym znajdują się 11-stopniowe schody, a także pochylnia dla osób niepełnosprawnych,
– przed wejściem głównym znajduje się niewielki parking, na którym nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych,
– na terenie miasta Nowy Dwór Gdański nie funkcjonuje żaden rodzaj komunikacji miejskiej. Jedyną możliwością dotarcia do biblioteki poza samochodem  osobowym jest autobus PKS. Przystanek znajduje się w odległości ok. 1 km od budynku, w którym mieści się Filia,
– pomieszczenia Filii znajdują się na wysokim parterze, na poziomie wejścia głównego do budynku,
– w pomieszczeniach Filii nie ma toalet. Toalety znajdują się wyłącznie na terenie szkoły i nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
– jeśli jest taka konieczność to pracownicy Filii wychodzą do czytelnika do wejścia głównego SP,
– do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
– w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
– nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
– brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
– osoby niesłyszące lub mające trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Filią PBW przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się: mail: ndg@pbp.gda.pl , telefon: 55 247 57 49.

7. Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Gdańsku – Filia w Pruszczu Gdańskim

– Filia umiejscowiona jest przy ul. Obrońców Pokoju 6 w Pruszczu Gdańskim,
– budynek Filii znajduje się w odległości ok. 300 metrów od głównych przystanków komunikacyjnych przy ulicy Grunwaldzkiej/róg Chopina (ZTM Gdańsk – autobusy nr 200, 205, 207, PKS Starogard, przewoźnik Gryf, Arriva – linia nr 50) oraz ok. 1,5 km od stacji PKP-Pruszcz Gdański,
– siedziba biblioteki znajduje się w części parterowego pawilonu usytuowanego na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Radunia”,
– do budynku prowadzą dwa wejścia, oba od ulicy Obrońców Pokoju, do których prowadzi chodnik wzdłuż budynku (długości ok. 20 m),
– główne wejście do biblioteki to jednoskrzydłowe drzwi z progiem o wysokości 3 cm, wewnątrz znajduje się mały przedsionek z jednoskrzydłowymi drzwiami,
– wejście zapasowe znajduje się w pobliżu wejścia głównego. Wchodzi się do niego pokonując 4-stopniowe schody. Drzwi są dwuskrzydłowe, używane w wyjątkowych sytuacjach. Do obu wejść (głównego i zapasowego) można dotrzeć, z pominięciem 4-stopniowych schodów, o ile skorzysta się z dodatkowego chodnika biegnącego przy budynku, równolegle do chodnika położonego wzdłuż ulicy Obrońców Pokoju,
– wypożyczalnia i czytelnia znajdują się na parterze pomieszczenia,
– do budynku można wjechać na wózku inwalidzkim w asyście opiekuna oraz wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
– w Filii brakuje toalety dla osób niepełnosprawnych,
– przed siedzibą biblioteki są dwa miejsca parkingowe przeznaczone wyłącznie dla klientów pawilonu, obok znajduje się parking dla mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Radunia” oraz miejsca parkingowe dostępne dla ogółu w odległości ok. 100 m jadąc w górę ulicy Obrońców Pokoju,
– wejście główne oraz wejście zapasowe nie posiadają platform do wjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
– budynek wewnątrz nie posiada progów najazdowych,
– w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
– nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
– brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
– osoby niesłyszące lub mające trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Biblioteką przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się: e-mail: pruszcz@pbp.gda.pl, tel. 58 682 32 45.

8. Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Gdańsku – Filia w Starogardzie Gdańskim

– budynek Pomorskiej Biblioteki Pedagogicznej w Gdańsku, Filia w Starogardzie Gdańskim, znajduje się w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 18,
– pomieszczenia Filii znajdują się na I piętrze budynku „Villa Kociewie”, do którego prowadzą dwa wejścia: jedno od ulicy Kościuszki, a drugie od strony ul. Pomorskiej (naprzeciw Galerii Handlowej Neptun, dojazd od Al. Jana Pawła II). Do tego wejścia można dojechać samochodem lub innym pojazdem. Do Biblioteki można również dotrzeć komunikacją miejską realizowaną przez pojazdy niskopodłogowe (wszystkie linie autobusowe mają przystanek w pobliżu siedziby biblioteki). W niedalekiej odległości – 350 m znajdują się przystanki: PKS i prywatnych przewoźników MATEOBUS i OWSIAK,
– wejście od strony ulicy Kościuszki znajduje się bezpośrednio przy ogólnodostępnym chodniku. Z tej strony nie ma żadnych przeszkód do wjazdu dla osób niepełnosprawnych, którzy po wejściu do budynku mogą skorzystać z windy. Drugie wejście jest również płaskie i prowadzi bezpośrednio z chodnika, jednak z tej strony nie ma dostępu do windy. By dostać się do pomieszczeń Biblioteki trzeba pokonać 22-stopniowe schody,
– w pobliżu siedziby Biblioteki znajduje się bezpłatny parking z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych,
– do pomieszczeń Biblioteki prowadzą szerokie drzwi, które bez problemu mogą pokonać osoby niepełnosprawne na wózkach,
– biblioteka nie posiada toalet dla osób niepełnosprawnych,
– do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
– w budynku znajdują się oznaczenia w druku powiększonym dla osób słabowidzących prowadzące do siedziby Biblioteki,
– nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
– brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
– osoby niesłyszące lub mające trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Biblioteką przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się: e-mail: starogard@pbp.gda.pl  lub telefon: 58 56 390 04.

9. Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Gdańsku – Filia w Wejherowie

– budynek Filii znajduje się przy ul. Rzeźnickiej 9 w Wejherowie
– do budynku prowadzą dwa wejścia: główne oraz boczne od parkingu wewnętrznego dla wynajmujących lokale,
– do bocznego wejścia w wyjątkowych przypadkach można dojechać samochodem lub innym pojazdem przez bramę wjazdową do budynku,
– do Filii można również dotrzeć komunikacją miejską (autobusy MZK  nr 2, 3 – przystanek znajduje się po drugiej stronie ulicy Rzeźnickiej w odległości ok. 50 m, autobusy nr 1, 8, 10, 11,16 – przystanek znajduje się na ulicy Wojska Polskiego w odległości ok. 300 m) i kolejką SKM (odległość Filii od przystanku Wejherowo-Nanice to ok. 300 m),
– do wejścia głównego od ulicy Rzeźnickiej można dojechać wózkiem inwalidzkim po wcześniejszym pokonaniu 1-stopnia do podjazdu prowadzącego na parter budynku,
– wokół siedziby Biblioteki obowiązuje strefa płatnego parkowania, ale są wyznaczone miejsca  dla osób niepełnosprawnych,
– wejście główne oraz wejście boczne nie posiadają pochylni do wjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
– budynek wewnątrz nie posiada wind, progów najazdowych ani platform przyschodowych,
– pomieszczenia Filii znajdują się na I piętrze, trzeba pokonać 23-stopniowe schody,
– filia nie posiada toalet dla osób niepełnosprawnych,
– do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
– w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
– nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
– brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
– osoby niesłyszące lub mające trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Biblioteką przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się: e-mail: wejherowo@pbp.gda.pl, telefon: 58 671 32 87.

#pedagogiczna_gdansk

Instagram

Odwiedź profil

Wyszukaj na stronie