Wokół podstawowych zagadnień pedeutologii  / Grażyna Cęcelek. – Warszawa : Difin, 2023. – ISBN 978-83-8270-240-8

Autorka publikacji zajmuje się zagadnieniami z zakresu pedeutologii, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, społecznej, opiekuńczo-wychowawczej resocjalizacyjnej oraz z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, edukacji permanentnej, e-edukacji i pedagogiki medialnej. Wobec dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społecznej i kulturowej wskazała na konieczność nowej koncepcji rozwoju szkoły, procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz roli nauczyciela w nauczaniu i wychowaniu. W pierwszej części  autorka przedstawiła historię teorii pedeutologicznej w Polsce, podała przedmiot badań pedeutologii oraz opisała miejsce pedeutologii w naukach społecznych. Następnie dokonała analizy postrzegania zawodu nauczyciela, wskazała na rolę osobowości i kompetencji zawodowej nauczyciela w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych. W kolejnych rozdziałach zostały przedstawione zagadnienia z zakresu kształcenia i doskonalenia nauczycieli wobec nowych potrzeb edukacji m.in. edukacji medialnej oraz wybrane problemy funkcjonowania współczesnej szkoły. Ważnym zagadnieniem we współczesnej edukacji jest też rola nauczyciela w uczeniu się i wyrównywaniu szans w dostępie do edukacji m.in. w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniami dotkniętych problemem nierówności społeczno-ekonomicznych, działaniach edukacyjno-wychowawczych w środowisku wielokulturowym. W ostatniej części publikacji autorka omówiła wybrane problemy zawodu nauczycielskiego jak: aksjologiczne i etyczne aspekty pracy nauczyciela, stres, wypalenie zawodowe, bezradność i osamotnienie nauczyciela w społeczności uczniowskiej, tożsamość i autonomia współczesnego nauczyciela. Książka skierowana jest do nauczycieli akademickich, nauczycieli i pracowników systemu oświaty, studentów kierunków pedagogicznych.

Zobacz również

#pedagogiczna_gdansk

Instagram

Odwiedź profil

Wyszukaj na stronie